react-intl - 国际化React应用

react-intl - 国际化React应用。这个库提供了React组件和API来格式日期、数字和字符串,包括多元化和翻译处理

相关的项目 - 更多比较

277 9.6k 1.7k

R React + Redux 入门套装,带有 Babel , 热重载,测试,代码检测和一个可用的示例
 
10.0 3.2
  4天前
120 8.5k 1.2k

react-styleguidist - React风格指南生成器
 
10.0 2.2
  7天前